Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są przeważnie niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.