Urządzenia do analizy wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiej przyczyny warto ją kontrolować? W jakich branżach przemysłu stosowane są aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, gazu płynnego i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej przy spalaniu danej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – gazu ziemnego i płynnego, drewna opałowego czy węgla kamiennego i brunatnego. Badaniu może zostać poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do obliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w czujniki gazoweszczegółowo badający m.in. poziom tlenu (O2), wodoru (H2), siarkowodoru (H2S) oraz metanu (CH4). Składniki te wpływają na jakość paliwa, przesądzają o jego kaloryczności, a nawet mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, zatem systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest nader istotne.

W jakich gałęziach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Nowoczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – m.in. w instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, jak również w innych jednostkach i przedsiębiorstwach wykorzystujących biogaz. Przy użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz błyskawiczne rozpoznanie wszelakich anomalii w procesie produkcji metanu. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.